Jaarverslag 2016

Jaarverslag tuchtrechters : minder gegronde klachten.

In 2016 waren er 290 klachten over advocaten gegrond tegen 345 het jaar ervoor. De tuchtrechter kreeg in totaal ook minder klachten binnen. Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag 2016 van Hof en raden van discipline, de onafhankelijke tuchtrechters voor de advocatuur.

Minder gegronde klachten

Het totaal aantal bij de raden binnengekomen klachten daalde met 7%: van 1078 naar 998. In 2015 was de daling nog 16%, dus de daling lijkt af te vlakken. De raden deden 1038 zaken af in 2016. Zij gaven daarbij 856 tuchtrechtelijke oordelen: 66%  ongegrond of niet-ontvankelijk,  4% gegrond zonder maatregel, 14% waarschuwing, 9 % berisping, 2% voorwaardelijke schorsing, 2% onvoorwaardelijke schorsing, 2% schrapping.  De raden legden vijf geldboetes (waarvan drie naast een andere maatregel) op, minder dan 1% van het totaal aantal tuchtrechtelijke oordelen, maar meer dan de ene boete van het jaar ervoor. Deze percentages waren vorige jaren ongeveer hetzelfde, dus er werd in 2016 gemiddeld niet zwaarder of lichter gestraft. En wederom was een derde gegrond. In absolute aantallen betekent dat echter wel minder gegronde klachten: verklaarden de raden van discipline in 2015 nog 345 klachten gegrond, in 2016 zijn dat er 290, dat is 16% minder.

Schrappingen en spoedschorsingen

Elf advocaten zijn in 2016 onherroepelijk geschrapt van het tableau. Zij mogen het beroep van advocaat  niet meer uitoefenen. Vorig jaar waren dat er zes. Het zijn er ook wel eens meer geweest, het verschilt nogal per jaar. De raden legden in 2016 twee spoedschorsingen ex artikel 60ab (‘tucht-kort geding’) op en net als vorig verslagjaar vijf zogenaamde artikel 60b-schorsingen voor onbepaalde tijd. Die gaan direct in, ook al gaat  de advocaat  in hoger beroep.

Hoger beroep

Bij het Hof van Discipline daalde de instroom met 14% van 393 naar 337 zaken. Dat is een logisch gevolg van de daling vorig jaar bij de raden van discipline. Van de 243 beslissingen die het hof in hoger beroep gaf, bevatten er 134 een bekrachtiging en 76 een (gehele of gedeeltelijke) vernietiging van een uitspraak van een raad van discipline. De overige hogerberoepszaken eindigden in niet-ontvankelijkheid of intrekking.

Meer klachten opgelost door de klachtenfunctionaris?

De instroom bij de tuchtrechter daalde minder snel, maar daalde nog wel. Wat is de oorzaak van de daling? Te hopen valt natuurlijk dat de advocaten simpelweg beter presteerden, zo is te lezen in het voorwoord bij het jaarverslag. Dat er minder klachten gegrond zijn verklaard, wijst in die richting. Ook is goed mogelijk dat veel klachten niet meer bij de tuchtrechter belanden omdat zij eerder al zijn opgelost door de eigen klachtenfunctionaris, die elke advocaat sinds 2015 moet hebben. Dat was ook de bedoeling van de wetgever.

Actievere tuchtrechter

Wat betreft declaratiegeschillen lijkt het doel van de wetgever níet helemaal bereikt. De zogenaamde WTBZ begrotingsprocedure is in 2015 afgeschaft. Hebben de cliënt en de advocaat nu ruzie over de rekening en helpt de kantoorklachtenregeling niet, dan kunnen ze naar een geschilleninstantie of de civiele rechter. Bij de Geschillencommissie advocatuur is echter maar een minderheid van de advocaten(kantoren) aangesloten en de civiele rechter is vaak te duur en tijdrovend. Het voorwoord van het jaarverslag signaleert, dat het misschien niet toevallig is dat de tuchtrechter klachten over declaraties steeds actiever lijkt te onderzoeken en toetsen. Bij klachten over de kwaliteit van de dienstverlening was die trend al eerder zichtbaar.

 

Klik hier voor jaarverslag

jaarverslag H+RvD 2016

 

Informatie

Informatie en woordvoering: Mr. Marian Verburgh: tel. 088-205 3725, m.verburgh@tuchtcollegesadvocatuur.nl.  Het jaarverslag en meer algemene informatie zijn te vinden op www.hofvandiscipline.nl en www.raadvandiscipline.nl.  Alle uitspraken worden geanonimiseerd gepubliceerd op www.tuchtrecht.nl.