Organisatie

Elke raad bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en (plaatsvervangende) leden-advocaten. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zijn rechters uit bij voorbeeld een rechtbank. Per zitting wordt een kamer samengesteld bestaande uit een voorzitter en twee of vier leden, bijgestaan door een griffier.

Griffier

De griffier beheert de griffie van de raad. Bij de zittingen van de raad is de griffier of een van de plaatsvervangend griffiers aanwezig. Met de voorzitter en/of leden van de raad is geen rechtstreeks contact mogelijk. Contact loopt via de griffie (zie de lokale pagina’s van de verschillende raden op deze website).

Benoemingsprocedure

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters worden door de Minister van Veiligheid en  Justitie benoemd. De leden-advocaten worden benoemd door de Nederlandse Orde van Advocaten op voordracht van de plaatselijke Orde van Advocaten. 
De raad benoemt zijn griffier en de plaatsvervangend griffiers.

Attentie

De tekst op deze website is gebaseerd op de vernieuwde Advocatenwet, zoals die met ingang van 1 januari 2015 geldt. In afwijking hiervan geldt het oude recht nog voor klachten die voor 1 januari zijn ingediend bij de deken.