Klachten

Waar wordt een klacht ingediend en behandeld?

Als het gaat om een klacht over de eigen advocaat is het raadzaam de klacht eerst met uw advocaat en, als u er samen niet uit komt, met zijn klachtenfunctionaris te bespreken. Informatie hierover vindt u in de kantoorklachtenregeling die iedere advocaat moet hebben en publiceren. Leidt dit niet tot een oplossing, dan zijn er verschillende mogelijkheden. In sommige gevallen bent u bij de deken en raad van discipline (de tuchtrechtelijke weg) aan het juiste adres, soms kunt u bij de geschillencommissie of de gewone civiele rechter meer bereiken.

De deken van de plaatselijke orde van advocaten kan u over de mogelijkheden informeren; hij vervult een zogenaamde loketfunctie bij klachten over advocaten. Volgens de wet informeert de deken eenieder over de mogelijkheid tot klacht- en geschillenbeslechting en de mogelijkheid voor partijen om zich tot de rechter te wenden. Zo nodig verwijst de deken door naar andere instanties. Dat geldt dus ook als u niet een klacht over uw eigen advocaat heeft, maar bijvoorbeeld over de advocaat van de wederpartij.

Als u kiest voor de tuchtrechtelijke weg, geldt het volgende. Een tuchtklacht moet worden ingediend bij de deken van de orde van advocaten in het arrondissement waarin de advocaat over wie wordt geklaagd is gevestigd. Er zijn in Nederland elf arrondissementen. Zie onderstaand schema.

De deken onderzoekt de klacht en bemiddelt als hij daartoe mogelijkheden ziet. Als de behandeling door de deken niet heeft geleid tot een oplossing, zendt de deken de klacht als de klager dat wenst door naar de bevoegde raad van discipline.

Bevoegd is de raad van discipline in wiens rechtsgebied de beklaagde advocaat kantoor houdt. De rechtsgebieden van de vier raden vallen samen met die van de ressorten van de gerechtshoven: Amsterdam, Arnhem-Leeuwarden, Den Haag en ‘s-Hertogenbosch. Hieronder kunt u zien welke arrondissementen – en dus welke advocaten – binnen het rechtsgebied van welke raad van discipline vallen.