Algemene informatie

Raad van Discipline

Elke raad bestaat uit een voorzitter, plaatsvervangend voorzitters en (plaatsvervangende) leden-advocaten. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters zijn rechters uit bijvoorbeeld een rechtbank. Voor elke zitting wordt een kamer samengesteld bestaande uit een voorzitter en twee of vier leden, bijgestaan door een griffier.

Griffier

De griffier beheert de griffie van de raad van discipline. Bij de zittingen van de raad is de griffier, plaatsvervangend griffier of zittingsgriffier aanwezig. Zij zijn ook plaatsvervangend griffier bij de andere raden. Tenzij uit de tekst het tegendeel blijkt worden op deze website onder ‘griffier’ ook de plaatsvervangend griffier en zittingsgriffier begrepen. Met de voorzitter en/of leden van de raad is geen rechtstreeks contact mogelijk. Contact loopt via de griffie (zie de lokale pagina’s van de verschillende raden op deze website).

Benoemingsprocedure

De voorzitter en plaatsvervangend voorzitters worden door de minister van Justitie en Veiligheid benoemd. De leden-advocaten worden gekozen door het College van Afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten op voordracht van de plaatselijke Orde van Advocaten. De raad benoemt zijn griffier, plaatsvervangend en zittingsgriffiers.