Navigation

Disclaimer

Model.Value("altTekst")

Disclaimer

Deze website geeft algemene informatie over regels, werkwijzen en procedures van de tuchtcolleges advocatuur. De website bevat geen juridisch advies. Gebruikers kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

De website wordt met grote zorgvuldigheid onderhouden. De tuchtcolleges garanderen echter niet dat gegevens en informatie op de website vrij zijn van fouten of onvolkomenheden. De tuchtcolleges aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de informatie op de website. De tuchtcolleges zijn niet aansprakelijk voor de inhoud, actualiteit en het functioneren van websites van derden. De links zijn opgenomen in het kader van de dienstverlening en impliceren geen relatie met of goedkeuring door de tuchtcolleges.

Alle (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten of voortvloeien uit de inhoud van de website van de tuchtcolleges, inclusief maar niet beperkt tot afgebeelde woord- en beeldmerken, teksten, foto’s, software, vormgeving, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, ontwerpen, data, selectie, rangschikking en domeinnamen, berusten bij de tuchtcolleges of haar licentiegevers.

De informatie op deze website kan worden geraadpleegd voor persoonlijk gebruik. Voor ieder ander gebruik van de inhoud van deze website, waaronder het (direct of indirect, tijdelijk of duurzaam, volledige of gedeeltelijke) met welke middelen en in welke vorm ook, reproduceren, distribueren, meedelen aan het publiek en het reproduceren en opvragen met het oog op tekst- en datamining is voorafgaande schriftelijke toestemming van de tuchtcolleges of haar licentiegevers vereist.

Mocht u een vraag of opmerking hebben, bijvoorbeeld naar aanleiding van het aantreffen van een onvolkomenheid, dan kunt u contact opnemen met de tuchtcolleges. Mocht u kwetsbaarheden of een zwakke plek aantreffen op deze website, meld dit dan bij de tuchtcolleges.